Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
25 листопада 1999 р.
Свідоцтво N 1267
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчою конференцією
Товариства Токсикологів України
"19" травня 1999 р.

 

СТАТУТ ТОВАРИСТВА ТОКСИКОЛОГІВ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Товариство токсикологів України (далі — Товариство) є добровільною, самоврядною, незалежною, всеукраїнською громадською організацією, що об`єднує громадян України, чия діяльність спрямована на сприяння підвищенню теоретичного і професійного рівня працюючих в галузі токсикології та підтримку засад щодо розвитку вітчизняної токсикологічної науки.

1.2 Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції і чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3 Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, володіє власним майном, має самостійний баланс, печатку, власну символіку, а також рахунки, в тому числі і валютний, в установах банків. Зразки печаток, штампів та символіки Товариства затверджуються Правлінням. Символіка реєструється в установленому Законом порядку.

1.4 Товариство може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об`єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди для здійснення статутної діяльності, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним забов`язанням України і відповідають меті та завданням Товариства.

1.5 Товариство здійснює свою діяльність на території України.

1.6 Юридична ареса Товариства:
03680, Київ-22, вул. Героїв Оборони, 6, ЕКОГІНТОКС.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА І ФОРМИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Основною метою діяльності Товариства є задоволення та захист законних, соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2 Товариство ставить перед собою такі завдання:
— сприяння розвитку науково-дослідних проектів у галузі токсикології,
— сприяння удосконаленню атестації, проведенню навчань та курсів токсикологів серед своїх членів.
Для виконання статутних цілей і завдань Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством:
— бере участь у проведенні конференцій, наукових нарад, семінарів з актуальних проблем токсикології,
— захищає законні інтереси і реалізує права членів Товариства,
— удосконалює рівень кваліфікації практикуючих токсикологів — членів Товариства, проводить практичні заняття,
— встановлює та розвиває фаховий, інформаційний та інші зв'язки з державними, громадськими та іншими установами, організаціями (в тому числі міжнародними), а також приватними особами,
— одержує від органів державної влади інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань
— створює місцеві осередки.

3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ

3.1 Товариство має індивідуальне членство. В Товаристві можуть брати участь колективні члени.

3.2 Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України, які проживають на території України, визнають статут Товариства та беруть участь в його діяльності. Але можуть вступати і інші громадяни, які підтримують розвиток токсикологічної науки в Україні.

3.3 Прийом індивідуальних членів здійснюють місцеві осередки на підставі письмової заяви та сплаченого вступного внеску, які подаються до керівництва осередку.

3.4 Колективними членами можуть бути колективи установ, організацій та громадські організації, які визнають Статут Товариства, сплачують членські внески та беруть участь у його діяльності. Взаємодія між колективними членами і Товариством здійснюється на підставі договорів та угод між ними.

3.5 Прийом колективних членів здійснює Правління Товариства на підставі звернення та рішення зборів колективу установи, організації-вступника та сплаченого вступного внеску.
Колективні та індивідуальні члени мають рівні права. Колективні члени приймають участь у діяльності Товариства, реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

3.6 Член Товариства має право:
— обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів Товариства;
— отримувати від Товариства всі форми допомоги, що передбачені його Статутом;
— виходити із запитаннями та пропозиціями до керівних органів Товариства, вимагати їх компетентного розгляду;
— отримувати інформацію щодо всіх напрямків діяльності Товариства, його робочих органів і груп;
— брати участь у всіх заходах Товариства;
— бути членом інших товариств, спілок, об`єднань і асоціацій, діяльність яких не суперечить засадам Товариства;
— використовувати символіку та інші атрибути Товариства за його згодою;
— вийти із складу Товариства (без повернення виплачених внесків) за власним бажанням.

3.7 Член Товариства зобов`язаний дотримуватися статутних вимог, виконувати рішення конференцій і інших керівних та контролюючих органів Товариства, якщо вони не суперечать засадам Статуту, постійно сприяти здійсненню цілей і завдань Товариства, своєчасно сплачувати членскі внески та нести моральну відповідальність за невиконання забов`зань.

3.8 За порушення статутних вимог член Товариства може бути виключений з нього. Виключення з Товариства здійснюється органами, яким надано право прийому.

3.9 Виключені з Товариства члени можуть знову вступити до нього на загальних підставах.

3.10 Рішення щодо прийому або виключення можуть бути оскаржені до Координаційної ради. Її рішення є остаточним.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО СТАТУТНІ ОРГАНИ

4.1 Основою Товариства є місцеві осередки. Місцеві осередки створюються за територіальною ознакою за місцем навчання, роботи, проживання. Рішення про створення осередку приймаються на загальних зборах бажаючих стати членами Товариства при наявності не менш як трьох осіб. В своїй діяльності осередки керуються цим Статутом та своїми Положеннями, які приймаються їхніми керівними органами і затверджуються Координаційною радою Товариства. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватись в місцевих органах державної виконавчої влади. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються щляхом повідомлення про заснування.
Осередки Товариства, відкриті за межами України, здійснюють свою діяльність відповідно до національного законодавства тих держав, де вони будуть діяти. І в цьому випадку Товариство буде переєстроване у міжнародну громадську організацію у встановленому Законом порядку.

4.2 Товариство створене і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Член Товариства не може посідати одну й ту ж посаду більше двох термінів поспіль.

4.3 Керівними та контрольними органами Товариства є: Конференція, Координаційна рада, Правління, Ревізійна комісія.

4.4 Конференція є вищим органом Товариства, яка скликається Правлінням раз в 4 роки. Про скликання Конференції та її порядок денний Правління інформує членів Товариства не пізніше, ніж за два місяці до її відкриття.

4.5 Норми представництва делегатів на конференцію визначає Координаційна рада. Кожний делегат має право одного голосу.

4.6 У роботі Конференції можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени Координаційної ради, Правління, Ревізійної комісії, інші члени Товариства, що не обрані делегатами.

4.7 Конференція Товариства:
— затверджує Статут Товариства, вносить зміни та доповнення до нього;
— приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства;
— обирає на 4 роки, але не більш ніж на два терміни поспіль Голову Товариства та його заступника, вченого секретаря, Координаційну Раду, Правління та Ревізійну комісію;
— розглядає і затверджує звіти Правління та Ревізійної комісії;
— визначає головні напрямки діяльності, затверджує перспективні плани роботи Товариства;
— обирає делегатів, представників і спостерігачів на закордонні та міжнародні з`їзди і конференції;
— має право висловити недовіру будь-якому членові виборних органів Товариства і вимагати його виведення з їхнього складу, висловити недовіру Голові, прийняти відставку і провести достроково його перевибори;
— реалізує право власності на майно та кошти Товариства.

4.8 Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше 2/3 зареєстрованих делегатів, які обрані в місцевих осередках. Конференція може прийняти зміни щодо порядку голосування та інших процедурних питань.

4.9 Позачергова Конференція Товариства може бути скликана за рішенням Координаційної ради або за вимогою не менш як половини місцевих осередків.

4.10 Координаційна Рада Товариства є керівним органом в період між Конференціями і скликається не рідше ніж один раз у рік. До складу Координаційної ради обираються представники всіх осередків терміном на 4 роки Конференцією Товариства.
Координаційна Рада вважається правомочною, якщо на її пленумах присутньо 2/3 її членів; рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів.

4.11 Координаційна Рада на своїх пленумах:
— розглядає роботу Голови і Правління Товариства;
— затверджує план роботи, бюджет на поточний рік або вносить до них зміни;
— затверджує бюджет і кошторис витрат Товариства;
— присуджує Почесні премії;
— затверджує склад комісій по напрямках діяльності, опрацьовує порядок денний чергової Конференції;
— вносить на затвердження Конференції зміни та доповнення до статуту, підготовлені Правлінням.

4.12 Правління Товариства є виконавчим органом, що проводить організаційну роботу по скликанню Конференції,забезпечує виконання рішень Конференції та Координаційної ради, перспективних і поточних планів діяльності. Готує зміни і доповнення до Статуту Товариства і звітує про це на Конференції та Координаційній Раді. Правління вирішує питання щодо використання коштів Товариства згідно з затвердженим бюджетом, здійснює прийом та виключення колективних членів Товариства, створює тимчасові комісії, затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, залучених до роботи в Товаристві. Також затверджує зразки печаток, штампів та символіки Товариства, приймає рішення про відкриття нових осередків, та рішення про створення гозпрозрахункових організацій, установ, підприємств.

4.13 Правління Товариства правомочне при наявності 2/3 його членів. Рішення приймають більшостю голосів.

4.14 Голова Товариства очолує роботу Правління і несе повну відповідальність за виконання рішень Конференції та Координаційної Ради, пропонує кандидатури заступника, членів Правління та секретарів, розподіляє обов`язки між членами Правління, підписує документи від імені Товариства і Правління, приймає рішення про витрати коштів Товариства згідно з його цілями та завданнями, репрезентує Товариство в усіх інстанціях, від імені Товариства укладає договори, приймає на роботу штатних працівників, звітує про роботу Правління.

4.15 Ревізійна комісія обирається на Конференції з числа членів Товариства терміном на 4 роки. Ревізійна комісія контролює виконання Статуту, рішень Конференції і Пленумів ради, діяльність Правління, перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, її відділень. Голова Ревізійної комісії не є членом Правління Товариства. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке затверджує Правління.

4.16 У разі відсутності Голови його обов`язки виконує його заступник.

5. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1 Кошти Товариства утворюються за рахунок:
— добровільних та благодійних внесків, дарів, пожертвувань організацій, підприємств та установ, українських, іноземних громадян та юридичних осіб,
— надходжень від підприємств, організацій та установ, які засновані та створені Товариством з метою фінансування роботи по виконанню завдань Товариства, {інші надходження, не заборонені чинним законодавстом,}

5.2 Кошти Товариства знаходяться у його повному розпорядженні та використовуються для виконання його статутних завдань, утримання штатного апарату та благодійних цілей. При цьому Товариство повинно використовувати благодійні внески юридичних і фізичних осіб тільки згідно з призначенням, обумовленим особою, що зробила цей внесок.

5.2.1 Товариство самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової або благодійної допомоги. Структура та кошторис використання коштів розробляється Правлінням і затверджується Координаційною Радою Товариства.

5.2.2 Витрати, що пов'язані з діяльністю Товариства та утриманням його апарату, здійснюються за рахунок коштів Товариства.

5.3 Товариство може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, майно виробничого, культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Товариства.

5.4 Товариство є власником майна, що йому належить. Відповідно до чинного законодавства Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться в його власності згідно з метою та завданнями своєї статутної діяльності і призначенням майна.

5.5 Товариство підбиває підсумки своєї діяльності, веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність у встановленному чинним законодавством порядку.

6. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

6.1.Зміни і доповнення до Статуту Товариства розглядаються та готуються Правлінням Товариства, Координаційною радою і затверджуються Конференцією з обов`язковим повідомленням про зміни, що сталися, в Міністерство юстиції України у п`ятиденний строк.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Реорганізація та ліквідація Товариства здійснюється згідно з рішенням Конференції. Товариство може буди ліквідоване на основі та в порядку, визначеному чинним законодавством, на підставі рішення суду.

7.2. Кошти та інше майно Товариства, в тому числі і в разі ліквідаціі, не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

FaLang translation system by Faboba