Загальна Інформація

ТОВАРИСТВО ТОКСИКОЛОГІВ УКРАЇНИ

Розвиток токсикології в Україні традиційно на належному рівні, про що свідчать досить активно працюючі товариства токсикологів в багатьох областях України, багаточисельні конференції та публікації з токсикології. Українські токсикологи, що працюють в галузі профілактичної токсикології, активно беруть участь в найбільш вагомих форумах з проблем токсикології. За останні роки це:
  EUROTOX`95. Прага, Чехія
  EUROTOX`95. Аліканте, Іспанія
 
EUROTOX`97. Архус, Данія
 
ІUTOX курси з основ токсикології, 1997р., Будапешт, Угорщина
 
Міжнародний VIII конгрес токсикологів, липень 1998р., Париж, Франція
 
Міжнародна конференція з питань оточуючого середовища, професійного здоров`я та сільського господарства на рубежі тисячоліття, Київ, вересень 1998 р., Україна.

19 травня 1999 р. за ініціативою та під керівництвом професора М.Г. Проданчука відбулась Установча Конференція Товариства Токсикологів України. Створення Товариства Токсикологів України стало одним з виявів вшанування пам`яті видатного українського токсиколога, члена-кореспондента НАН, АМН України, професора, д.м.н. Юрія Соломоновича Кагана, чія робота є надзвичайно вагомим внеском у вітчизняну науку. Сьгодні Товариство Токсикологів України зареєстровано Міністерством Юстиції України (Свідоцтво про реєстрацію об`єднань громадян №1267 від 25 листопада 1999 року).

Діяльність Товариства спрямована, насамперед, на розвиток вітчизняної токсикологічної науки, об`єднання спеціалістів різних галузей токсикології, сприяння підвищенню їх теоретичного й професійного рівню, організацію національних та міжнародних конференцій, налагодження наукових контактів українських токсикологів між собою та колегами за кордоном.

Головою Товариства Токсикологів України обрано професора М.Г. Проданчука. У Правління Товариства увійшли 12 провідних українських токсикологів.

Голова Правління д.м.н., професор Проданчук М.Г. Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя (Київ)
Заступник к.б.н. Жмінько П.Г. Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя (Київ)
Вчений секретар к.б.н. Недопитанська Н.М . Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя (Київ)
Члени правління: д.м.н., професор, академік НАН та АМН України, член-кор. РАМН Кундієв Ю.І . Інститут медицини праці АМН України (Київ)
д.м.н., професор, академік АМН України, член-кор. НАН Трахтенберг І.М. . Інститут медицини праці АМН України (Київ)
к.м.н. Кірсенко В.І. Інститут медицини праці АМН України (Київ)
д.м.н. Черніченко І.О. Український науковий гігієнічний центр МОЗ України (Київ)
д.м.н., професор Шафран Л.М. Український НДІ гігієни транспорту МОЗ України (Одеса)
д.м.н., професор Василенко Н.М. Український НДІ гігієни праці та профзахворювань МОЗ України (Харків)
к.м.н. Власик Л.І. НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України (Чернівці)
д.м.н., професор Талакін Ю.М. Донецький державний медичний університет ім. М.Горького
д.м.н., професор Штабський Б.М. Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

 

З 2004 року Правління працює в оновленому складі:

Голова Товариства: Проданчук Микола Георгійович
Заступник Голови Жмінько Петро Григорович
Вчений секретар Недопитанська Надія Миколаївна
Члени правління: Кундієв Юрій Ілліч
Трахтенберг Ісаак Михайлович
Кірсенко Віктор Володимирович
Черніченко Ігор Олексійович
Шафран Леонід Мусійович
Завгородній Ігор Володимирович

Власик Леонід Іванович
Талакін Юрій Миколайович
Коваленко Валентина Миколаївна

Штабський Борис Михайлович
Шейман Борис Семенович
Севальнєв Анатолій Іванович

 

З початку створення Товариством вже проведено об`єднане засідання Проблемної комісії МОЗ та АМН України з екогігієни і токсикології, Проблемної комісії МОЗ та АМН України з токсикології та Товариства Токсикологів України, що відбулося 22 грудня 1999 р. і на якому розпочата дискусія з приводу визначення токсикології, як науки та її розділів в сучасному уявленні.

2000
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених "Актуальні проблеми профілактичної медицини" (16–17 жовтня); семінар для молодих вчених "Фітотоксичність та транслокаційний показник у гігієнічній оцінці ризику забруднення ґрунту ксенобіотиками" (22 листопада);
семінар (спільно з "Донау Лаб Москва) "Сучасні методи інструментальної тонкошарової хроматографії" (4 квітня);
12 семінарів на кафедрі гігієни і екології людини КМАПО ім. П.Л. Шупіка.

2001
І з'їзд токсикологів України (11–13 жовтня);
І-а міжнародна науково-практична конференція "Токсикологічні, нутріціологічні, дієтлогічні проблеми харчування" (13 жовтня);
IV Міжнародна виставка "Харчування та життя. ХХІ сторіччя".

2002
Науково-практична конференція "Організація токсикологічної допомоги в Україні" (20–21 травня);
Наукова конференція "Вікові аспекти чутливості організму до ксенобіотиків" (24–25 жовтня);
Наукова конференція "Наука для молочної промисловості" ( 4–5 листопада);
семінар "Сучасний стан та перспективи розвитку токсикології та гігієни пестицидів" (22 жовтня);
семінар з питань удосконалення теоретичних та практичних знань лікарів-лаборантів з вищою освітою СЕС України (спільно з кафедрою КМАПО) (15 лютого);
V Міжнародна виставка-ярмарок "Харчування та життя. ХХІ сторіччя".

2003
Конференція молодих учених "Актуальні проблеми профілактичної медицини", 3–4 квітня;
ІІ-а міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів" 24–25 квітня;
Науково-практична конференція "Токсикологія отруєнь і профпатологія хімічної етіології: медичні аспекти надзвичайних ситуацій", 5–6 травня;
Науково-практична конференція "Актуальні питання дезінфектології: токсикологія, гігієна, епідеміологія" 22–23 травня;
Науково-практична конференція "Актуальні питання токсикології та гігієни застосування полімерних матеріалів, проблеми "хворого житла", 16–17 червня;
Науково-практична конференція "Актуальні питання токсикології відходів, гігієна їх переробки, знищення, утилізації", 8–9 вересня;
Науково-практична конференція "Актуальні проблеми токсикології і гігієни пестицидів" 2–3 жовтня;
Науково-практична конференція "Актуальні питання токсикології та гігієни парфумерних та косметичних засобів" 20–21 листопада;
семінар "Біотехнологічні продукти харчування, токсикологічна та гігієнічна проблеми (24–25 квітня);
семінар в рамках Всеукраїнського з'їзду державної санітарно-епідеміологічної служби "Сучасні проблеми гігієни, токсикології та лабораторного забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні" (11 жовтня);
семінар "Проблеми токсикологічної оцінки домішок в діючих речовинах пестицидів та підтвердження еквівалентності нових препаративних форм" (28 лютого);
семінар "Уніфікація реєстраційних процесів у країнах ЄС на прикладі галоксифоп-(r)-метилу" (6 березня);
семінар "Моніторинг і оцінка ризику для здоров'я людини та забруднення довкілля пестицидами" (5–6 червня).

2004
III-я міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів" (13–14 травня);
ІІ-й з'їзд токсикологів України (12–14 жовтня);
Науково-практична конференція "Наукові основи експериментальної та клінічної токсикології" (13 жовтня);
Науково-практична конференція "Сучасні проблеми токсикології та гігієни застосування пестицидів (14 жовтня);
Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій" (16–18 жовтня).

2005
VІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми токсикології. Безпека життєдіяльності людини", присвяченої 100-річчю з дня народження Льва Івановича Медведя (1–3 жовтня);
Науково-практична конференція "Основні напрямки розвитку державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2006 р. Гігієна і токсикологія в системі охорони здоров'я" (19 грудня)

2006
VII International Scientific Conference "Current and Future Challenges in Environmental Health, Toxicology, and Food Safety in Eastern and Central Europe" (May 2–5)

2007
VІIІ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми токсикології. Безпека життєдіяльності людини" (4–9 червня);
Міжнародна конференція "Хроматографічні методи аналізу органічних сполук" (присвячена 100-річчю з дня народження член-кореспондента академії наук України, заслуженого діяча науки, доктора хімічних наук, професора Миколи Аркадійовича Ізмайлова (4–7 вересня);
Участь в організації та проведенні міжнародної конференції "Наукові основи та регуляторна політика в ЕС та Україні на ринку дезінфекційних засобів" (1–2 листопада)

2008
Науково-практична конференція "Вікові аспекти схильності організму до шкідливого впливу ксенобіотиків" (18–19 вересня);
IХ міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми токсикології. Безпека життєдіяльності людини": "Токсиколого-гігієнічні проблеми лікарняної гігієни застосування дезінфектантів і антисептиків та засобів утилізації лікарняних відходів" (5 листопада) та "Гігієна і токсикологія пестицидів. Система RICH" (6 листопада)

2010
Семінар "Проблеми нанотоксикології і нанобезпеки" (23 вересня)

Товариство Токсикологів України видає науковий журнал "Сучасні проблеми токсиколгії".

У склад Товариства входять 31 осередок з більшості областей України: Києва, Харківа, Дніпропетровська, Одеси, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Херсона, Миколаїва, Луганська, Луцька, Черкас. Товариство об`єднує понад 300 членів.

 

Ареса Товариства: 03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6, ЕКОГІНТОКС.
Тел./Fax: (044) 259 76 28
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

FaLang translation system by Faboba